Lexnova

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Praha

I. Správce osobních údajů

Společnost Lexnova s r.o., se sídlem: Na Rovnosti 12/2274, 130 00 Praha, IČ: 10719636, DIČ: CZ10719636, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://lexnova.cz/ (dále jen „internetové stránky“).

III. Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa, datum narození, rodné číslo, IP adresa, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• IČO, DIČ, veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V. Cookies

Při provozu webových stránek používáme takzvané cookie soubory. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči, a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru.

Pomocí cookies je možné ukládat informace mezi přístupy na webovou stránku a tyto soubory webovému serveru, analytickému nebo reklamnímu systému umožňují znovu identifikovat prohlížeč návštěvníka, a tedy návštěvníka samého, popřípadě zachovat jeho identifikaci i po návštěvě webové stránky. Cookies, které používáme my, jsou:

  • funkční cookies – zprostředkovávají základní funkčnost webové stránky, která by nich nemohla plně fungovat (při absenci funkčních cookies by některé funkcionality webové stránky nepracovaly vůbec nebo jen omezeně);
  • analytické cookies – počítají návštěvnost webové stránky a sběrem statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a webovou stránku tak neustále vylepšovat;
  • marketingové cookies – shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy Vašim zájmům, a to na této webové stránce i mimo ni.

Pomocí Vašeho prohlížeče můžete Vaše cookies spravovat. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na Vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

VI. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění (zejména obchodní účely) nebo z důvodů jiných právních nároků. Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné.

Bez souhlasu pouze v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje subjektů z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem své obchodní činnosti. V takovém případě máte právo vznést námitku (blíže k tomuto právu níže).

VII. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

VIII. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se:

  • Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádný výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
  • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
  • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správce, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formáte, blíž viz. čl. 20 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávnění zájem/důvod pro zpracování, které převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
  • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

IX. Kontakt

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností směřujte info@lexnova.cz

X. Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz. Prosíme však, nejprve kontaktujte nás jako správce.

crosschevron-down